Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!INFORMACJA
W SPRAWIE OPINII O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU


Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizowane jest od chwili wykrycia niepełnosprawności dziecka.
Zespół orzekający wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wówczas kiedy z posiadanej dokumentacji dziecka, np. wydanych przez specjalistów opinii, zaświadczeń wyników badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich, w sposób jednoznaczny wynika, że u dziecka zdiagnozowano określoną niepełnosprawność.

 INFORMACJA
W SPRAWIE ORZECZEŃ O POTRZEBIE INDYWIDUALNEGO NAUCZANIA
dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły

Orzeczenie o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenie o potrzebie indywidualnego
nauczania Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wydaje na wniosek rodziców udokumentowany
zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia ucznia, z którego jednoznacznie wynika, że stan zdrowia dziecka
uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.

W zaświadczeniu tym lekarz określa:
1. okres - nie krótszy jednak niż 30 dni - w którym stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia
uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;
2. rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz z oznaczeniem alfanumerycznym, zgodnie z aktualnie obowiązującą Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD), oraz wynikjące z tej choroby lub innego problemu zdrowotnego ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka lub ucznia, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają uczęszczanie do przedszkola lub szkoły;
5. stan zdrowia dziecka - dokonując wyboru uniemożliwia / utrudnia uczęszczanie do szkoły
(należy wybrać właściwe i podkreślić);
6. uzasadnienie - powody dla których stan zdrowia dziecka uniemożliwia/utrudnia uczęszczanie do szkoły (wymienić ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka).

W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie - lekarz medycyny pracy określa możliwość
i warunki dalszej realizacji praktycznej nauki zawodu.

Prosimy Rodziców o sprawdzanie czy zaświadczenie lekarskie zawiera wszystkie wymagane informacje.
W przypadku braków należy prosić lekarza o uzupełnienie informacji.

 


 

 

INFORMACJA W SPRAWIE ORZECZEŃ O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO


Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych:

niesłyszących, słabosłyszących,

niewidomych, słabowidzących,

niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

z niepełnosprawnością intelektualną,

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, 

zwanych "uczniami niepełnosprawnymi",

oraz dla uczniów niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym

wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Zespół Orzekający wydaje wówczas kiedy z posiadanej
dokumentacji dziecka, np. wydanych przez specjalistów opinii, zaświadczeń wyników badań psychologicznych,
pedagogicznych i lekarskich, w sposób jednoznaczny wynika, że u dziecka zdiagnozowano określoną niepełnosprawność.

Poradnia nie wydaje orzeczeń ze względu na chorobę przewlekłą. Uczniowi przewlekle choremu może być wydana opinia.