Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

KONCEPCJA PRACY


Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Łowiczu


na lata 2014-2019

 

 

     Koncepcja pracy Poradni kształtowała się poprzez odpowiedzi na stawiane sobie pytania: Jaką placówkę chcemy tworzyć? Jaka powinna być współczesna poradnia? Jak powinna spełniać oczekiwania środowiska?

     Koncepcja opiera się na mocnych stronach placówki (m.in. wysokie kwalifikacje zawodowe pracowników merytorycznych) uwzględnia cele i zadania zawarte w obowiązujących aktach prawnych oraz potrzeby środowiska lokalnego. Wytycza plan działania placówki. Stworzona jest zgodnie z zasadami współczesnego zarządzania instytucją.
Jej realizacja umożliwi spełnienie misji, elastyczne reagowanie na zmieniające się potrzeby społeczności lokalnej, zapewni szeroki zakres działań, dostępność usług oraz podnoszenie standardów udzielanej pomocy.

 

I. Podstawa prawna i ideowa opracowania Koncepcji

 

1) Obowiązujące przepisy prawa oświatowego (Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie
Oświaty, rozporządzenia MEN).
2) Zadania statutowe placówki.
3) Postanowienia zawarte w Konwencji Praw Dziecka.
4) Misja i wizja placówki:
„Misją poradni jest wspomaganie rozwoju dziecka młodszego, wspieranie uczniów
w procesie edukacji (zapobieganie, redukowanie, minimalizowanie trudności) oraz w rozwoju emocjonalnym i społecznym; rozwijanie kompetencji rodzicielskich oraz wspomaganie nauczycieli w pełnieniu obowiązków zawodowych.

„Wizją poradni jest interdyscyplinarne i wielokierunkowe działanie placówki, mające na celu zapewnienie skutecznej
i profesjonalnej pomocy udzielanej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom w duchu poszanowania każdego Klienta, życzliwości i wrażliwości na jego potrzeby."

5) Kierunki rozwoju polityki oświatowej.
6) Oczekiwania i potrzeby środowiska lokalnego.
7) Kwalifikacje zawodowe, umiejętności i doświadczenie pracowników merytorycznych.
8) Baza lokalowa oraz jej wyposażenie w pomoce diagnostyczno-terapeutyczne.

     W podejmowanych przez nas działaniach fundamentalnym elementem jest przestrzeganie zasad etyki zawodowej, wykonywanie pracy z poszanowaniem godności drugiego człowieka i jego praw. Szczególną uwagę zwracamy na prawa dziecka wynikające z Konwencji Praw Dziecka-będziemy promować tę ideę wśród dzieci, rodziców i nauczycieli.
     Sumienność, uczciwość zawodowa, wysokie kompetencje zawodowe i emocjonalne pracowników są podstawowymi
i trwałymi wartościami.

 

II. Kierunki rozwoju Poradni

 

Cele strategiczne

1.Kompleksowa opieka nad dziećmi/młodzieżą i ich rodzinami.
     Naszym celem będzie promowanie podejmowania jak najwcześniejszych specjalistycznych oddziaływań psychologiczno-pedagogiczno-logopedycznych. Będziemy kłaść nacisk na odpowiednio wcześnie podjętą diagnozę i działania naprawcze, co może zapobiec wielu problemom w przyszłości. Istotnym elementem jest też włączanie rodziców w proces pomocy dziecku i wspieranie ich w pełnieniu roli, m.in. poprzez wykształcanie pożądanych postaw wychowawczych.

2. Zapewnienie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w terenie.
     Kierowani troską o dotarcie do jak najszerszej liczby osób potrzebujących naszej pomocy będziemy świadczyć pomoc psychologiczno- pedagogiczną poza siedzibą placówki (w odpowiedzi na zapotrzebowanie).

3. Promocja Poradni- kreowanie pozytywnego wizerunku placówki.
     Do realizacji zadania dotyczącego promowania pracy poradni w środowisku przykładamy szczególną wagę, zależy nam na takiej organizacji aktywności placówki, która pozwoli postrzegać ją jako ważną i wartościową na mapie placówek oświatowych Powiatu Łowickiego.

 

Realizowane zadania


1. DZIAŁALNOŚĆ DIAGNOSTYCZNO –ORZECZNICZA

     Zadaniem poradni jest wspomaganie prawidłowego rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży (od urodzenia do ukończenia nauki szkolnej). Realizacja tego zadania polega na przeprowadzaniu badań diagnostycznych (pedagogicznych, psychologicznych, logopedycznych) mających na celu dokonanie rozpoznania i określenia możliwości (potencjału) dzieci
i młodzieży oraz ich indywidualnych potrzeb edukacyjno- wychowawczych, a w szczególności: uzdolnień i zainteresowań, przyczyn trudności w nauce oraz problemów przystosowawczych uczniów. Tą formą pomocy obejmowane są dzieci 
i młodzież, w tym: z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagający kształcenia specjalnego względnie zajęć rewalidacyjno– wychowawczych oraz dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły.
W procesie diagnozy określamy min. potencjał rozwojowy dzieci (mocne strony) oraz rodzaj i zakres pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
Zadania te są realizowane poprzez:
- diagnozę pedagogiczną;
- diagnozę psychologiczną;
- diagnozę logopedyczną;
- diagnozę doradcy zawodowego;
-badania przesiewowe słuchu i wzroku (w tym ortoptyczne).
     Naszym celem jest dbałość o to, aby świadczona przez poradnię pomoc była w pełni profesjonalna i na najwyższym merytorycznie poziomie. Dokładamy wszelkich starań, aby opinie oraz orzeczenia były wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa administracyjnego i oświatowego oraz były cenną wskazówką dla osób wspierających rozwój dzieci
i młodzieży.

2. POMOC BEZPOŚREDNIA DZIECKU I RODZINIE

     Poradnia, jako wyspecjalizowana instytucja oświatowa, musi zwracać szczególną uwagę, aby wiedza i umiejętności pracowników merytorycznych były ukierunkowane na bezpośrednią pomoc dziecku i rodzinie: stymulowanie rozwoju, rozpoznawanie i kompensowanie deficytów rozwojowych, psychoterapię oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym. Zadania te są realizowane poprzez:
- terapię pedagogiczną dla dzieci ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi w zakresie funkcji percepcyjno- motorycznych (zajęcia korekcyjno- kompensacyjne),
- terapię logopedyczną dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i wadami wymowy,
- zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z trudnościami w funkcjonowaniu w środowisku rodzinnym i szkolnym,
- zajęcia terapeutyczne dla dzieci m.in.: Metoda Dobrego Startu, Terapia Ręki, Metoda Ruchu Rozwijającego V.Sherborne,
- terapię indywidualną/grupową dla dzieci i młodzieży,
- terapię rodzin,
- zajęcia dla rodziców wg programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców", „Bez klapsa"
- grupę wsparcia dla rodziców,
- porady i konsultacje,
- interwencje kryzysowe,
- inne w zależności od potrzeb.

3. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

     Poradnia jest integralną częścią środowiska lokalnego. Pozytywnie układająca się współpraca z różnym instytucjami na terenie Powiatu Łowickiego służy rozwojowi zarówno lokalnemu jak i placówki. Działania na rzecz środowiska prowadzone są w różnych obszarach.

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej
     Zgodnie z kierunkami rozwoju oświaty odpowiadamy na potrzeby nauczycieli w zakresie organizacji i realizacji zadań wychowawczo-edukacyjnych w szczególności poprzez realizowanie zadań wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki oraz organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek
w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych poprzez:

- rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży,
- wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych,
- pomoc w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
- rozwijanie kompetencji zawodowych nauczycieli.
     Zadania, o których mowa są realizowane są w formie:
1) porad i konsultacji;
2) udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce;
3) udziału w zebraniach rad pedagogicznych;
4) warsztatów;
5) grup wsparcia;
6) wykładów i prelekcji;
8) interwencji kryzysowej;
9) działalności informacyjno-szkoleniowej;
10) organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych
i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole lub placówce, którzy 
w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.

Realizowanie zadań profilaktycznych
      Pragniemy aby zadania (warsztaty dla uczniów, prelekcje dla rodziców oraz nauczycieli) realizowane w tym obszarze miały szczególne znaczenie. Są one niezwykle ważne, ponieważ pozwolą wyposażyć ich uczestników w strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ograniczając tym samym ryzyko wystąpienia kryzysów emocjonalnych. Naszym celem jest realizowanie działań mających na celu ochronę zdrowia psychicznego, zapobieganie m.in.: zaburzeniom nastroju, zachowaniom agresywnym, zaburzeniom odżywiania, samobójstwom. Realizowane w tym obszarze działania mają na celu przede wszystkim rozwijanie u dzieci i młodzieży umiejętności rozwiązywania problemów, u dorosłych umiejętności wpierania podopiecznych w sytuacjach trudnych.

Współpraca z instytucjami
     Stawiając sobie za cel działania na rzecz środowiska lokalnego oraz w trosce o udzielanie kompleksowej pomocy naszym Klientom współpracujemy z Sądem Rejonowym w Łowiczu, Rodzinnym Ośrodkiem Diagnostyczno- Konsultacyjnym w Skierniewicach, Komendą Policji w Łowiczu, PCPR (w zakresie konsultacji), Powiatowym Zespołem Orzekania o Niepełnosprawności- w zakresie rozpoznawania przyczyn trudności w funkcjonowaniu dzieci i młodzieży
oraz rodzin; WODN w Skierniewicach, Biblioteką Pedagogiczną w Łowiczu (w ramach udzielania wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom szkolnym); uczelniami wyższymi 
(w zakresie realizowania praktyk studenckich, zapoznających ze specyfiką pracy placówki).

4. DOSKONALENIE JAKOŚCI PRACY

Nadzór pedagogiczny
     Poprzez racjonalnie planowany oraz rzetelnie dokumentowany nadzór pedagogiczny (działania oceniająco- diagnostyczne oraz wspierające) zgodny z priorytetami MEN oraz KO zapewniamy ciągły rozwój oraz doskonalenie jakości pracy poradni adekwatnie do potrzeb Klientów.
Chcemy budować klimat pracy sprzyjający wymianie dobrych doświadczeń między nauczycielami i wykorzystywaniu ich
do skuteczniejszego osiągania celów i zadań placówki.

     Systematycznie przeprowadzany wewnętrzny pomiar pracy poradni (zgodnie z opracowanym harmonogramem ewaluacji), pozwala wskazać mocne strony placówki oraz obszary wymagające poprawy, tak aby pomoc odpowiadała na zapotrzebowanie oraz była świadczona na najwyższym poziomie. Raport z przeprowadzonego wewnętrznego mierzenia jakości stanowi rzetelne źródło informacji, a wnioski z niego wynikające są podstawą do planowanych zmian.

Doskonalenie zawodowe pracowników
     Koncepcja pracy poradni uwzględnia aktualne kwalifikacje zawodowe oraz predyspozycje i zainteresowania pracowników, jak również konieczność ciągłego doskonalenia. Poprzez podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy, zarówno w formie wewnętrznego jak i zewnętrznego doskonalenia zawodowego chcemy sukcesywnie rozbudowywać ofertę poradni o nowatorskie /innowacyjne działania spełniające standardy nowoczesnego poradnictwa.

5. PROMOCJA PORADNI

     Proces zarządzania placówką wymaga prowadzenia odpowiedniej polityki informacyjnej w celu kształtowania jej pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym.
     Pragniemy:
- upowszechniać informacje dotyczące działań poradni na dotychczas funkcjonującej stronie internetowej, w mediach lokalnych, poprzez plakaty zawierające ofertę
poradni,
- organizować konferencje na tematy zgodne z rozpoznanym zapotrzebowaniem,
- aktywnie uczestniczyć w akcjach ogólnopolskich, takich jak, np. „Dzień Bezpłatnych Diagnoz Logopedycznych", „Cała Polska czyta dzieciom",
- włączać poradnię w nowe działania podejmowane przez społeczność lokalną.

6. INFRASTRUKTURA i ORGANIZACJA PRACY

Baza lokalowa
     Poradnia od roku 2009 mieści się w budynku wcześniej zajmowanym przez szkołę. Pomieszczenia poradni zostały zaadaptowane na jej potrzeby. Jednak, aby baza lokalowa mogła być maksymalnie wykorzystywana, z korzyścią dla Klientów, niezbędne jest zbudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, co w dzisiejszych czasach jest standardem
w placówkach użytku publicznego.

Konieczna jest również termomodernizacja- docieplenie budynku, wymiana okien-stan aktualny powoduje utratę energii cieplnej oraz wzrost kosztów ogrzewania w okresie zimowym.

Wyposażenie
     Współczesna placówka oświatowa wymaga, oprócz wysokowykwalifikowanej kadry pedagogicznej, również nowoczesnej bazy dydaktycznej oraz sprzętu, dlatego dążymy do systematycznego unowocześniania bazy dydaktycznej poradni, co pozwoli uatrakcyjnić ofertę i podnosić jakość świadczonych przez nas usług.

Sprzymierzeńcy
     Zmiany zachodzące w naszym kraju powodują, że placówka oświatowa jest odbierana przez pryzmat gospodarki rynkowej. Rynek jest miejscem nie tylko wymiany towarów,ale również świadczenia usług. Od tych usług będzie zależało, czy placówka będzie miała odpowiednią pozycję na rynku, a przez to bogatszą ofertę i zadowolenie klientów.
     W związku z powyższym planujemy prowadzić działania pozwalające pozyskać środki w celu wspierania działań placówki (pozyskiwanie sponsorów, środków z EFS).

Organizacja pracy
     Kierowanie placówką wymaga świadomych, planowanych i zorganizowanych działań na wielu płaszczyznach (administracyjnej, kadrowej, ekonomicznej, pedagogicznej, społecznej).
Mając na uwadze zadania związane z: doskonaleniem warunków zapewniających realizację zadań placówki, dbałością
o wysoki poziom świadczonych usług, promowaniem działań, pragniemy realizować politykę zarządczą adekwatną do zadań poradni i kierunków jej rozwoju oraz potrzeb środowiska, zmierzając do zwiększenia zatrudnienia pracowników merytorycznych, co pozwoli zaspokoić wzrastające zapotrzebowanie środowiska na pomoc psychologiczno- pedagogiczną.

 

III. Podsumowanie

 

     Rozwijająca się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łowiczu to nic innego jak ciągle doskonalone, coraz lepsze warunki zarówno dla udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej Klientom, zaspokajania potrzeb środowiska lokalnego, jak i dla rozwoju zawodowego kadry pedagogicznej.
Według definicji rozwój to proces przeobrażeń, zmian, przechodzenia do stanów lub form bardziej złożonych lub pod pewnym względem doskonalszych. W ciągu wielu lat nasza oferta została wzbogacona o nowe zadania, formy i metody pracy realizowane przez kompetentny, stale podnoszący swoje kwalifikacje zespół specjalistów. Prowadzone działania są systematycznie analizowane, weryfikowane i wzbogacane stosownie do potrzeb środowiska i pojawiających się problemów.

     Pragniemy budować placówkę, działającą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
     Chcemy realizować ideę ciągłego rozwoju, podnosząc jakość pracy we wszystkich obszarach funkcjonowania.
     Zamierzamy aktywnie współpracować ze środowiskiem lokalnym.
     Zależy nam na prowadzeniu skutecznej promocji poradni w mieście, powiecie i regionie.
     Chcemy dążyć do powiększania i wzbogacania bazy kadrowej i materialnej placówki.
     Skłaniamy się ku partnerstwu, dialogowi, wzajemnemu szacunkowi oraz wspieraniu się w rozwiązywaniu problemów.

     W świetle ukazanej koncepcji pracy poradni można zaryzykować tezę, iż na ocenę najwyższą zasługiwać będzie poradnia dobrze zorganizowana, w której założenia zadaniowe są realizowane w klimacie podmiotowości wyrażanej zarówno w stosunku do Klientów poradni jak i do pracowników, wzbudzająca w środowisku zaufanie i szacunek.
     Ww. koncepcję będzie można zrealizować dzięki dobrej współpracy pracowników poradni, zrozumieniu problemów przez władze oświatowe i samorządowe oraz szeroko pojętej współpracy z osobami i instytucjami współpracującymi
z poradnią.

     Nasze działania zawsze zmierzać będą do dalszego wcielania w życie przesłania, które jest mottem Poradni:

 

 

Ludzie, którzy dążą w tym samym kierunku, złączeni poczuciem wspólnoty,

mogą osiągnąć swój cel szybciej i łatwiej ponieważ wzajemnie się wspierają.

Dee Dee Robinson

 

IV. Ustalenia końcowe


     Koncepcja pracy będzie analizowana, modyfikowana i wzbogacana w zależności od potrzeb min. w oparciu o wnioski
z prowadzonego nadzoru pedagogicznego, wnioski 
z ewaluacji wewnętrznej w wybranych obszarach.

     Przedstawione w opracowanym dokumencie działania maja wymiar realnych przedsięwzięć, jednakże prowadzenie ich w dużej mierze będzie uzależnione od planów organizacyjnych i wsparcia ze strony organu prowadzącego oraz możliwości finansowych placówki.

 

Przyjęto Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2013-2014